klart.se

 
GULDSPONSORER
 
SILVERSPONSORER
 
BRONSSPONSORER
 
SAMARBETSPARTNERS
 
 
Välkommen till Höganäs Friidrott!

Höganäs Friidrott bildades i augusti 2014 och sedan april 2015 bedriver vi friidrottsträning på Höganäs Sportcenters nya friidrottsanläggning i Lerberget.


Från året man fyller 7år är ditt barn välkommet att börja träna hos oss. Är ditt barn yngre och vill ställa upp sig i kö så går det jättebra, vi kontaktar er när ert barn har åldern inne och vi kan erbjuda en plats.


Träningsavgifter 2017

7-10 år            800kr - träning 1 gång/vecka

+11 år           1200kr - träning 2 gånger/vecka


Medlemsavgift 100kr/år


Träningstider, ser respektive träningsgrupps kalender.


Varmt välkommen att anmäla dig till någon av våra träningsgrupper under fliken Anmälan!


Höganäs FriidrottKallelse till Årsmöte 2017
2017-02-19 13:00

Årsmöte 2017 för Höganäs Friidrottsförening

 

 

Alla medlemmar välkomnas till vårt Årsmöte som hålls i Höganäs Bollklubbs klubbhus på Sportcentret söndagen 12 mars 2017 kl 15.00 – 16.00.

 

Årsmötet är föreningens högsta beslutande organ.  Såväl medlemmar som styrelsen får avge förslag att behandlas av årsmötet.  Förslag från medlem (motion) ska ha varit styrelsen tillhanda senast fyra veckor före årsmötet via mail på info@hoganasfriidrott.se. Styrelsen ska till årsmötet avge skriftligt yttrande över motionerna.

 

Årsmöte består av närvarande röstberättigade medlemmar. Vid förfall får medlemmen företrädas av ombud. Ombud får enbart företräda en medlem. Vårdnadshavare har dock rätt att företräda sina omyndiga barn.

För att vara röstberättigad på årsmöte krävs:

-       Att medlemmen under mötesåret fyller lägst 12 år

-       Att medlemskap har beviljats minst en månad före årsmötet och

-       Att medlemsavgifter har betalats senast en månad före årsmötet

Medlem som inte har rösträtt har yttrande- och förslagsrätt på mötet.

 

Verksamhetsberättelse, verksamhetsplan med budget samt styrelsens förslag och inkomna motioner med styrelsens yttrande finns tillgängliga för medlemmarna senast 1 vecka före årsmötet efter förfrågan på info@hoganasfriidrott.se

 

Under punkt 11. I dagordningen kommer följande förändringar i föreningens Stadgar att föreslås:

 

3 kap 6 §  Valbarhet

Valbar till styrelsen och valberedningen är röstberättigad medlem av föreningen. Arbetstagare inom föreningen får dock inte väljas till ledamot eller suppleant i styrelsen, valberedningen eller till revisor eller revisorssuppleant i föreningen.

 

Som förtydligande, för att inte ställa förhinder för ungdomstränare att bli styrelsemedlemmar, föreslås följande tillägg:

 

Som arbetstagare avses inte ungdomstränare som uppbär arvode för tränaruppgifter.

 

 

1 kap 2 §  Föreningens namn m.m.

 

Föreningens organisationsnummer har tidigare inte inkluderats i texten som föreslås bli:

 

Föreningens organisationsnummer är 802491-1771

 

3 kap 5  §  Ärenden vid årsmötet pkt 12 d.

 

Kravet på en revisorssuppleant tas bort. Finns inga formella krav på mer än en revisor.

http://www.bolagsverket.se/fo/foreningsformer/ideell/starta/revisor-1.2924

Texten blir då:

 

d) en revisor för en tid av ett år. I detta val får inte styrelsens ledamöter delta;

 

I övrigt justeras texter i stadgarna så att revisor hänvisas till i singularis.

 

 

Information från Valberedningen:

 

Följande Styrelsemedlemmar avgår i samband med Årsmötet:

Ordförande Vidar Salvigsen

Sekreterare  Tove Strandberg

Ledamot Torbjörn Ahl

Ledamot Ingela Byrelid

Suppleant Ann-Charlotte Ziegler

Suppleant Alex Renfors (avgått under året)

 

Kvar i Styrelsen sitter

Joakim Lundh (suppleant på 1 år)

Åsa Lundh (kassör, invald som adjungerad ledamot under året)

 

Valberedningens förslag till ny styrelse:

Ordförande på 1 år: Victor Svanesohn

Ledamöter på 2 år: Göran Lindqvist, Anders Engstedt, Åsa Lundh och Fredrik Joneman

Ledamöter på 1 år: Christian Svensson Ahnelöv, Rolf Axelsson, Peter Almgren

Suppleanter på 1 år: Ola Knutsson, Joakim Lundh

 

Föreningens medlemmar har möjlighet att inkomma med ytterligare förslag till Årsmötets omröstning.

 

Förslag till dagordning:

 

1.     Fastställande av röstlängd för mötet.

2.     Val av ordförande och sekreterare för mötet.

3.     Val av protokolljusterare och rösträknare.

4.     Fråga om mötet har utlysts på rätt sätt.

5.     Fastställande av föredragningslista. (ytterligare förslag, exv på styrelsemedlemmar)

6.     Styrelsens verksamhetsberättelse med årsredovisning/årsbokslut för det senaste verksamhets-/räkenskapsåret.

7.     Revisorernas berättelse över styrelsens förvaltning under det senaste verksamhets-/räkenskapsåret.

8.     Fråga om ansvarsfrihet för styrelsen för den tid revisionen avser.

9.     Fastställande av medlemsavgifter för 2018.

10. Fastställande av verksamhetsplan samt behandling av ekonomisk plan för kommande verksamhets-/räkenskapsår.

11. Behandlande av styrelsens förslag och i rätt tid inkomna motioner.

12. Kandidatnominering och valberedningens förslag.
Val av

a.     Föreningens ordförande för en tid av ett år

b.     Halva antalet övriga ledamöter i styrelsen för en tid av två år och halva antalet för en tid av ett år

c.      Två suppleanter (ersättare) i styrelsen för en tid av ett år

d.     En revisor och en revisorssuppleant för en tid av ett år.  I detta val får inte styrelsens ledamöter delta

e.     Två ledamöter i valberedningen för en tid av ett år, av vilka en ska utses till ordförande, samt

f.      Förslag på ombud till möten där föreningen har rätt att vara representerade via ombud, hanteras av styrelsen vid senare tillfällen

13. Eventuella övriga frågor som anmälts under punkt 5. Beslut i fråga av större ekonomisk eller annan avgörande betydelse för föreningen eller medlemmarna får inte fattas om den inte varit med i kallelsen till mötet.

 

 

Efter årsmötet hålls ett kort konstituerande möte med den nyvalda styrelsen.

 

Välkomna!

Ingen träning under v.8
2017-02-18 07:14
 
Välkommen på HLR-utbildning måndag 23 januari
2017-01-16 20:09

Att kunna hjärt- lungräddning kan vara helt avgörande för att en person överlever om hon/han drabbas av hjärtstopp.

 

Både i HBKs klubbhus samt inne på Höganäs Sportcenter finns det hjärtstartare. Att veta hur dessa fungerar och att kunna hjärt-lungräddning kan vara avgörande för att rädda en persons liv om en allvarlig incident skulle inträffa. Det är därför viktigt att så många som möjligt har denna kunskap och kan rycka om en aktiv, tränare, förälder eller annan skulle drabbas under t.ex. träning eller tävling.

 

En förutsättning för att få ha kvar hjärtstartarna är att medlemmarna i föreningarna som nyttjar Sportcenterområdet och är i lokalerna kontinuerligt går HLR-utbildning.

 

HBK har bjudit in oss i Höganäs Friidrott samt KDFFs medlemmar till en kostnadsfri HLR-utbildning (Hjärt Lung Räddning) i sambarbete med HJÄRT OCH LUNGFONDEN. 

 

Alla i Höganäs Friidrott som är intresserade är välkomna dvs både aktiva, föräldrar, ledare, styrelseledamöter och övriga medlemmar i föreningen. Har du inte gått HLR-utbildning tidigare eller behöver friska upp kunskaperna så ska du absolut passa på att gå utbildningen.

 

Datum: måndag 23/1 kl 18.00 – ca 21.00

Plats: HBKs klubbhus Höganäs Sportcenter

 

Anmäl dig till HBKs kanslichef Walle Danewid senast 20/1: walle@hoganasbk.se

Välkommen Åsa - vår nya kassör
2016-12-08 08:00
Vi hälsar vår nya kassör Åsa Lundh varmt välkommen som ny och efterlängtad ledamot i Höganäs Friidrotts styrelse. Vid årsmötet nästa år kommer Åsa formellt väljas in i styrelsen, fram tills dess är Åsa är tf kassör och adjungerad ledamot på våra styrelsemöten för att komma in i rollen och styrelsearbetet redan nu.

Åsa bor i Strandbaden med sambo och 3 barn varav den yngsta dottern Matilda tränar friidrott i 04-gruppen.

- Ska bli roligt att vara en del i denna förening och styrelsen. Trots att föreningen är relativt ny så känns det som man har visioner och det är roligt att det finns ett så stort intresse bland barn och ungdomar för friidrott i Höganäs.

Varmt välkommen Åsa 
önskar 
Höganäs Friidrotts styrelse

PS. Vi påminner alla att vi fortsatt söker fler nya ledamöter till vår styrelse och arbetskommittéer inför 2017. Är du som förälder intresserad, eller vet kanske någon mor/farförälder eller annan i din bekantskapskrets som brinner för föreningsliv så hör av er snarast till vår valberedning. 

Kontaktuppgifter Valberedning

Axel Victorin 
axel@victorin.net

070-940 65 12

 

Maria Byrelid

maria.byrelid@telia.com

070-627 10 21
Julklappskväll på Sportware 8 december 16-19
2016-12-06 17:25
Sportware i Höganäs hälsar att de har julklappskväll nu på torsdag 8/12 mellan 16-19 med 40% rabatt på allt i butiken (obs, gäller ej klubbkläder/beställningsvaror). 

Alla är välkomna denna julklappskväll (dvs är inte bara för föreningsmedlemmar), så tipsa gärna nära och kära!

Välkomna hälsar
Isabelle med personal på Sportware

Nyheter från våra grupper
FP09 (7år), 04/11 09:00 
FP07 (9år), 04/11 09:00 
FP06 (10år), 04/11 09:00 
FP05 (11år), 04/11 09:00 
FP04 (12år), 04/11 09:00