Vi använder Cookies för att ge dig en så bra upplevelse som möjligt.
Kallelse Årsmöte 2019 för Höganäs Friidrottsförening
2019-02-14 18:58

Kallelse Årsmöte Höganäs Friidrott


Alla medlemmar välkomnas till vårt Årsmöte som hålls i Höganäs Bollklubbs klubbhus på Sportcentret söndagen den 31:e mars 2019 kl 11 – 12. Årsmötet är föreningens högsta beslutande organ.  Såväl medlemmar som styrelsen får avge förslag att behandlas av årsmötet.  Förslag från medlem (motion) ska ha varit styrelsen tillhanda senast fyra veckor före årsmötet via mail på info.hoganasfriidrott@gmail.com , märka ämnesraden ”motion”. Styrelsen ska till årsmötet avge skriftligt yttrande över motionerna.


Årsmöte består av närvarande röstberättigade medlemmar. Vid förfall får medlemmen företrädas av ombud. Ombud får enbart företräda en medlem. Vårdnadshavare har dock rätt att företräda sina omyndiga barn.

För att vara röstberättigad på årsmöte krävs:

  •  Att medlemmen under mötesåret fyller lägst 12 år
  •  Att medlemskap har beviljats minst en månad före årsmötet och
  •  Att medlemsavgifter har betalats senast en månad före årsmötet


Medlem som inte har rösträtt har yttrande- och förslagsrätt på mötet.

Verksamhetsberättelse, verksamhetsplan med budget samt styrelsens förslag och inkomna motioner med styrelsens yttrande finns tillgängliga för medlemmarna senast 1 vecka före årsmötet efter förfrågan på info.hoganasfriidrott@gmail.com


Information från Valberedningen:


Följande Styrelsemedlemmar avgår i samband med Årsmötet:

Vice ordförande Göran Lindqvist

Ledamot Fredrik Joneman

Ledamot Peter Almgren

Suppleant Ola Knutsson

 

Följande medlemmar i Valberedning avgår

Axel Victorin 

 

Kvar i Styrelsen sitter

Ordförande Kjell Selander

Kassör André Fryxell

Suppleant Christian Svensson Ahnelöw

 

Valberedningens förslag till ny styrelse:

 

Ordförande på 1 år: Kjell Selander

Ledamöter på 2 år: Matt Strickland, Erik Wahn

Ledamöter på 1 år: Edvin Ramberg, Maria Engström

Suppleanter på 1 år: Christian Svensson Ahnelöw, Anders Engstedt, Lasse Johnsson, Maria Eriksson

 

Valberedningen: Maria Byrelid, Sammankallande, 1 år och Emil Risberg 1 år 

 

Föreningens medlemmar har möjlighet att inkomma med ytterligare förslag till Årsmötets omröstning.


Förslag till dagordning:

1.     Fastställande av röstlängd för mötet.

2.     Val av ordförande och sekreterare för mötet.

3.     Val av protokolljusterare och rösträknare.

4.     Fråga om mötet har utlysts på rätt sätt.

5.     Fastställande av föredragningslista. (ytterligare förslag, ex på styrelsemedlemmar)

6.     Styrelsens verksamhetsberättelse med årsredovisning/årsbokslut för det senaste verksamhets-/räkenskapsåret.

7.     Revisorernas berättelse över styrelsens förvaltning under det senaste verksamhets-/räkenskapsåret.

8.     Fråga om ansvarsfrihet för styrelsen för den tid revisionen avser.

9.     Fastställande av medlemsavgifter för 2020.

10. Fastställande av verksamhetsplan samt behandling av ekonomisk plan för kommande verksamhets-/räkenskapsår.

11. Behandlande av styrelsens förslag och i rätt tid inkomna motioner.

12. Kandidatnominering och valberedningens förslag.
Val av

a.     Föreningens ordförande för en tid av ett år

b.     Halva antalet övriga ledamöter i styrelsen för en tid av två år och halva antalet för en tid av ett år

c.      Två suppleanter (ersättare) i styrelsen för en tid av ett år

d.     En revisor och en revisorssuppleant för en tid av ett år.  I detta val får inte styrelsens ledamöter delta

e.     Två ledamöter i valberedningen för en tid av ett år, av vilka en ska utses till ordförande, samt

f.      Förslag på ombud till möten där föreningen har rätt att vara representerade via ombud, hanteras av styrelsen vid senare tillfällen

13. Eventuella övriga frågor som anmälts under punkt 5. Beslut i fråga av större ekonomisk eller annan avgörande betydelse för föreningen eller medlemmarna får inte fattas om den inte varit med i kallelsen till mötet.


Efter årsmötet hålls ett kort konstituerande möte med den nyvalda styrelsen. 


Varmt välkomna!


//Styrelsen
Nyhetsarkiv
Kretsen - program 2018-09-20 19:01
Kretsen Båstad 2018-09-13 21:25
Kretsen 23/92018-09-09 16:19
Kalendern2018-08-21 20:49
Succé i Kretsen 2018-03-25 12:36
Träning Torsdag !!2018-02-07 18:39
Hösten2017-09-17 18:00
Årsmöte 20172017-03-12 20:38
Vinterträning 2016-172016-11-13 19:24
Kassör sökes2016-02-18 17:22
God Jul o gott nytt år2015-12-23 09:00
Vinst i stafetten!2015-10-05 17:46
Sommaruppehåll v 28-322015-07-06 08:00
Vill du tävla i sommar?2015-06-16 08:00
Tappra friidottare 2015-06-02 20:00
Pressnytt2015-05-13 21:41
Succé!!!2015-04-16 11:01
Styrelsen 20152015-03-22 21:47
 

klart.se

 
GULDSPONSORER
 
SILVERSPONSORER
 
BRONSSPONSORER
SAMARBETSPARTNERS